<$BlogRSDURL$>

torsdag, februari 26, 2009

Dagens Nyheter 090226 

RUBRIK: Relation med den Högste avgör.

Angående: Blir Daniel en bra prins?

http://dn.se/nyheter/sverige/blir-daniel-en-bra-prins-1.808014En prins, eller en representant för nationen, bör även företräda något högre än sig själv. Jesus Kristus råder över mänskligheten, och över himmel och jord. Högsta symbolen i svenska kronan är därför det kristna korset. Korset, symbolen för försoning mellan människa och Gud, skall även utgöra högsta personliga prioritet för nationens tronarvinge. En prins, likaså, skall underordna sig Gud, och med ord och gärning vittna om Honom. Till skillnad från H.M. Konung Carl XVI Gustaf vapensköld i Riddarholmskyrkan, där valspråkets baner dominerar korset med texten ”För Sverige i tiden”, bör Kristi kors istället överskugga baneret, och varför då inte lämpligen med texter såsom ”För Kristus i Sverige” - för att markera Guds välsignade påverkan och prioritetsordning, eller ”För Sverige i Kristus” – för att markera Guds oföränderliga värdegrund för nationen. Konungarnas Konung är Jesus från Nasaret. En blivande prins, eller annan medlem av Kungafamiljen, som inte av hjärtat älskar Jesus Kristus, saknar således den moraliska grunden som rättfärdigar monarkins existens.Torsten Nenzén


måndag, januari 05, 2009

carlbildt.wordpress.com 090105 

RUBRIK: den svenska antisionismen
kommentar: http://carlbildt.wordpress.com/2009/01/04/fran-kairo-till-sharm-jerusalem-och-ramallah/#comment-65866

Det råder stor kvalitetsskillnad mellan USA och Tjeckiens logiska inställning om Hamas-terrorismen mot staten Israel, jämfört med Sveriges antisionism och moralförvirring. Både svensken Jan Eliasson och svensken Carl Bildt styrker tesen att begåvning saknar relevans till godhet. Både Karel Schwarzenberg och George W. Bush förstår Israels moraliska rätt att skydda sitt land och folk från Hamas terroriserande angrepp. I jämförelse med Tjeckien och USA förtydligar svenskarna Eliasson och Bildt den svenska antisionismens blinda ondska.


George W. Bush: http://www.whitehouse.gov/news/releases/2009/01/20090102-3.html
Karel Schwarzenberg:
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/129118
Jan Eliasson:
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22584&a=1362351&lid=puff_1362364&lpos=extra_0
Carl Bildt:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3561&a=870395
Numbers: http://www.theisraelproject.org/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=hsJPK0PIJpH&b=689705&ct=6478505
Facts:
http://www.theisraelproject.org/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=hsJPK0PIJpH&b=689705&ct=6479307

fredag, januari 11, 2008

Dagen 080111 

RUBRIK: Manipulativa sektledare anno 2008
Angående: ”Kritiska frågor behövs för att balansera andligt ledarskap”
Dagen Opinion:http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=148048

Tidningen Dagen intervjuar fyra Pingstpastorer i ledningen för Pingströrelsens Karismasekt, som försattes i konkurs 2005. Frågan om ansvarsfördelning tas upp av Dagen. Pingströrelseägda tidningen Dagen erkänner viss självkritik ”Självkritiskt kan vi på redaktionen fråga oss varför vi inte reagerade tidigare…”.

Dagen skriver också:
”Kanske hade hela Karismas fall kunnat undvikas om där funnits fler medlemmar som vågat tänka kritiskt kring demokratifrågorna samtidigt som de bejakat ett andligt skeende. […] Men vilket ansvar hade de medlemmar som utan frågetecken gick in i en organisation med så tydliga demokratiska brister? […] Hur det hade gått om det sett annorlunda ut, eller om vi runtomkring hade reagerat kraftigare, blir naturligtvis bara spekulation. […] Inflytandets berusning behöver alltid balanseras av krafter runtomkring som vågar påtala brister och osunda vägval.”

Och visst fanns en kritisk röst. Åtminstone fanns en människa med tillräckligt förstånd och osvenskt kurage, inom Karismasekten, som observerade galenskaperna och därför utmanade pastorsdårarna till bättring. Jag konfronterade bedrägligheten till priset av omotiverad medlemsuteslutning från Pingströrelsen. Och än idag försvarar Pingst FFS Karismasektens uteslutning av mig som förståelig i perspektivet att jag torde ha uppfattats som besvärlig. Ja, sanningen kan faktiskt uppfattas besvärande för dem som inte erkänner den. Det gjorde inte Karismasektens pastorer, och inte heller Pingst FFS idag. (www.kyrkor.be/pingst.htm)

Märkligt är att de sanningar jag framförde 2002 uppfattades som så anstötliga inom Pingströrelsen och av övriga samfund i Stockholm, att när de då presenterades av mig inte togs emot. Men nu, fem år efter mina påpekanden, törs åtminstone tidningen Dagen visa på en mer nykter betraktelse av Pingsteländet Karisma Center. Förhoppningsvis skall det inte fordras ytterligare fem år för att resterande pastorer i Pingstträsket och övriga svenska samfund ska våga erkänna sitt ansvar genom dess passivitet, trots att de åtminstone av mig var informerade.

Nedanstående brev var tilltänk redan i början av år 2002 och var avsedd att överlämnas till SKC i slutet av December 2002. Tanken var att smidigt och respektfullt övergå till annan församling efter att ha överlämnat brevet. Jag satt ofta och skrev på Pastor Mattias Lekardals kontorsdator i hans tjänsterum, och innehållet i detta brev kan eventuellt ha blivit känt för SKC styrelse den vägen, eller via annan okänd part. Det kan också tänkas att endast min konfidentiella förhandsvarning om utträde till Pastor Mattias Lekardal föranledde uteslutningen ur Karismasekten. Utträdesbrevet var tänkt att bli mer omfattande, men Karismasekten hann utesluta mig innan brevet blev färdigskrivet och överlämnat. Det bifogade brevet utgör mina ord från november 2002. Också en statlig myndighet fick kopia av detta brev 2003.


Informationsbrevet från november 2002:

Skäl att lämna Karisma Center

Skälen till att lämna SKC skulle kunna sammanfattas med ett ord; stilen. SKC har en ibland omogen och stundom manipulativ stil. Stilen är tillräcklig orsak till att det i dagsläget är omotiverat att förbli inom SKC. I det här brevet undviker jag namngivna exempel, men det är på sin plats att strukturellt förklara några skäl.

Omognad: - mänsklig omognad i stil och sinne. Människan blir i allmänhet klokare med åren. Livserfarenhet och Gudsrelation formar människan så att hon mognar i insikt och vishet. Det har förekommit allvarliga personliga missförstånd som vittnar om mänsklig omognad. Ibland har den intellektuella trovärdigheten brustit, ibland har den andliga trovärdigheten sviktat, och kanske allra mest har den verbala tillförlitligheten till pastorernas ord minskat stadigt.

Manipulation: Motivationstal för önskat agerande genom felaktiga eller utombibliska löften, genom felaktig samvetspress, eller genom anspelning på SKC’s unika ställning och exklusivitet relativt till övrig kristenhetens brist är manipulation som ibland tangerar till sekterism. Att antyda ett Gudomligt tilltal och auktoritet där Gudstilltal saknas, offentligt eller enskilt, är manipulation. Att ge löften som personen sedan inte uppfyller är lögn. Manipulation upplever jag som en av de största och mest osmakliga bristerna i SKC.

0mdömesförmåga: - Stundom demonstrerar styrelsen ovishet och ibland missförstånd. Delar av styrelsen har låg personkännedom, och på ett skadat sätt har svårt att skilja mellan personer.

Trovärdighet: Intellektuell trovärdighet har saknats vid personliga samtal med enstaka SKC-departementsledare. Oförmågan eller oviljan att trovärdigt intellektuellt förklara och motivera ståndpunkter är osmakligt. Den andliga trovärdigheten till bl a enstaka SKC-pastor har med tiden decimerats i takt med oförmågan att vara sann. Att ej tydligt skilja på Guds vilja och egen vilja och att ej tydligt skilja mellan Andens uppenbarelse och köttets tankar är opassande för andliga ledare. Den moraliska trovärdigheten till andra SKC-ledare skadas när de till synes inte (inser eller) tar itu med brister i SKC-ledarskapet. Den moraliska trovärdigheten minskas också till SKC-ledare som inte demonstrerar sådan mognad till att (inse och) erkänna misstag. Åtskilliga gånger har muntliga löften inte infriats av olika SKC-ledare (tomma löften). Ord & gärning måste sammankopplas för trovärdighetens skull.

Prestationsklimat: - vän eller verktyg? Relationer måste vara viktigare än uppgifter. Ledarskapet profilerar stilen och atmosfären genom församlingens och departementens hierarkier. Medlemmen har ett vänskapligt värde när medlemmen aktivt arbetar för församlingens uppbyggnad. Det tycks som om målet helgar medlen, eller att visionen (att vara många) är viktigare än människor. Vänskap finns så länge du arbetar för församlingen. Att nå målet får inte vara viktigare än vägen dit.

Kvantitet eller kvalitet: - målen helgar medlen? SKC har en dominerande kvantitativ vision. I praktiken kan det uppfattas som att visionen är viktigare än människorna, struktur är viktigare än dess innehåll. Det bör inte handla primärt om att göra rätt saker – det bör handla om att göra rätt saker på rätt sätt. Det som inte sker i tro & kärlek är bortkastat. Varje lem i församlingen bör motiveras av kärlek till Gud och människor och inte av yttre faktorer.

Nonchalans: SKC:s pastorer besvarar sällan brev eller telefon: Äkta respektfull kommunikation är nödvändig för en hållbar relation. Jag skrev exempelvis två brev till SKC styrelse som aldrig blev bemötta. Breven skrevs 2002-02-26, angående förslag om införande av ett relationship ministry, respektive 2002-08-13 angående förslag om införande av ett s k behovstorg på SKC websida. Idag är det 2002-11-28 och SKC styrelse har ännu inte kontaktat mig för att samtala om dessa överlämnade idéer. Det är rimligt vid brevkontakt till sin församlings styrelse att kunna förvänta en tvåvägskommunikation. När jag formulerar ett brev till församlingsstyrelsen är mina tankar och ord inte lättvindiga. Flertaliga SMS har inte besvarats.

Lyssna är guld & tala är silver: Återkommande förutfattade åsikter och högmod bland pastorerna, stressade samtal och oproportionerligt liten tid för att lyssna. Allvarliga missförstånd hade undvikits om pastorerna i SKC var mer begåvade att lyssna, och hade en sund medmänsklig människosyn.

Förvalta sina talenter: Det åligger medlemmarna att söka öppna dörrar till att komma i funktion med de gåvor som Gud har gett. Det åligger dock ledarskapet att förvalta husets resurser optimalt. Förutsättningar till att gåvorna kommer i optimal funktion är att gåvorna upptäcks, värdesätts, anförtros och stöds. Jag vill mer än vad jag ser anförtros.

Sanning: - sanning eller anseende? Varken en församlings eller enskild persons anseende är viktigare än sanningen. Målet är inte att få acceptans av världen och att undvika världens kritik, men att världen ska i sanning förvandlas genom Kristus. Vishet är inte att undanröja obehaglig sanning, men att i kärlek och ödmjukhet erkänna församlingens brister.

Utanförskap: I SKC har jag upplevt avsaknad av äkta vänner och gemenskap. Det har ändå funnits slutna och semiöppna grupperade sällskap där jag personligen har misslyckats att etablera tillhörighet. De allra flesta gånger som någon har ringt till mig så har ärendet gällt förfrågan om jag vill hjälpa till med något. Den prestationslåga och mindre styrda gemenskapen har jag saknat, dvs den sorts gemenskap där människor umgås avslappnat och äkta och där fokus primärt inte är aktiviteten eller betjänandet utan där fokus är till och för varandra, utan någon ’duktig’ ledare.

Jag har hört det sammanfattas bland kristna analytiker utomlands, ”sådan pastor sådan församling". Jag tror att det finns en viss sanning i det påståendet. Ledarskapet är mycket avgörande för församlingens utformande och stil. Att det yttersta ledarskapet i SKC leds av ett tilltal och en vision given av Gud betvivlar jag inte.

Ett beställningsbygge kan slutföras på huvudsakligen fyra olika sätt. 1. Bygget uppnår de specifikt beställda dimensionerna (kvantitet) och slutförs genom de allmänna reglerna (kvalitet) för byggande. 2. Bygget uppnår de specifikt beställda dimensionerna, men vägen dit vittnar om regelbrott gentemot de allmänna reglerna. 3. Bygget uppnår inte de specifikt beställda dimensionerna men uppdraget genomförs enligt de allmänna byggreglerna. 4. Bygget uppnår varken de specifikt beställda dimensionerna eller genomförs enligt de allmänna byggreglerna.

Byggherrens primära motiv till åtagande av bygge kan vara kärlek till beställaren och kärleksfull nöd för beställarens syfte. Även om en noggrann byggherre skulle bygga enligt arkitektens ritningar och efter överhetens direktiv, lagar och förordningar så bör en god byggherre ändå följa överhetens föreskrifter och allmänna råd, och där vägledande råd saknas bör byggherren tillämpa etiska principer och applicera vishet.


torsdag, januari 10, 2008

Dagen 080110 

RUBRIK: Ynkedomen ej begränsad till SKC

Angående: artikelserien om SKC

1) http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=147589

2) http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=147640

3) http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=147721

4) http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=147791

5) http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=147904

6) http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=147934Tidningen Dagen, genom de hittills sex artiklarna om pingstkyrkan Stockholm Karisma Center (SKC), visar mod att överhuvudtaget kritiskt omnämna den sekteristiska pingstkyrkan, vars moraliska förfall i åratal slutligen manifesterades för dess medlemmar genom ekonomisk konkurs. Tidningen Dagens kritiska återblick av Karismasekten överraskar dock i perspektivet av redaktionens tillhörighet i den Pingströrelseägda Dagengruppen med dess Pingstkultur, samt förvånar i perspektivet av dess hemvist i en svensk mentalitet och svensk kultur. De sex artiklarna om SKC i tidningen Dagen visar att även inom svensk Pingstkultur kan förekomma undantag från svensk konfrontationsfruktan, till den grad att neutraliserad kritik vågas yppas där. Artikelserien bör därför ses som ett modigt första nödvändigt steg i riktning till ytterligare nödvändiga avslöjanden av kyrkliga ledares syndiga verklighet med dess ovilja till omvändelse. Nästa steg bör därför fokusera utbredningen av de snarlika premisserna inom den svenska Pingströrelsen. I frånvaron av svenska pastorers omvändelse ifrån deras fortgående hyckleri och heresi bör allmänheten knappast hysa respekt för denna yrkesgrupp – svenska pastorer.


Yrkespastorer i Sverige, både inom svensk Pingströrelse och övriga svenska samfund, var informerade om oegentligheter i Karismasekten redan i november 2003 då jag sammanfattningsvis informerade de övriga yrkespastorerna i Stockholm om oegentligheter i SKC. Redan i november 2002, en vecka efter att Karismasekten omotiverat uteslöt mig som medlem, överlämnade jag personligen till Södermalmskyrkans pastor en sanningsenlig och korrekt beskrivning av verkligheten bakom Karismasektens fasader. Sanningen uppfattades då som anstötlig, och som konsekvens av överlämnandet av det korrekta informationsbrevet blev jag personligen avvisad som framtida medlem även i Södermalmskyrkan. I januari 2003 utförligt informerade jag också kamraten Andreas Nilsson (idag Dagens nyhetschef) om händelserna i SKC.


Redan i februari 2002 skrev jag ett långt brev överlämnat till var och en av SKC styrelseledamöter innehållande konstruktiv kritik med förslag till konkreta åtgärder. Brevet varken besvarades eller kommenterades. Ett halvår senare i augusti 2002 föreslog jag ett helt nytt åtgärdspaket via överlämnat brev till fem pastorer i SKC (Sven Almkvist, Mattias Lekardal, Richard Svensson, Tomas Ardenfors, Lennart Pettersson). Inte heller det förslaget bemöttes, trots att jag dagligen på pastorsexpeditionen bistod pastorerna i deras kontorsbehov och personliga behov (kontorets springpojke).


I perspektivet att övriga yrkespastorer i Stockholm var informerade om tillståndet i Karismasekten långt innan pastorsdårskapet blev uppenbart för SKC medlemmar, har tidningen Dagens artikelserie om SKC otillräckligt belyst Stockholms övriga pastorers indirekta medskyldighet. Genom vetskap och passivitet är alla informerade Stockholms pastorer medskyldiga.


Att sedan svenska pastorer, och i synnerhet svenska Pingstpastorer, saknar kurage att erkänna sin skuld är naturligtvis mänskligt – och modernt svenskt.
torsdag, december 06, 2007

DN 071206 

RUBRIK: Strategisk attack mot Bush?
Angående: ”Ovetande Bush väcker frågor i USA”
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=722078


Som så ofta, intar DN en anti-Amerikansk och anti-Israelisk position. Fakta förvrängs och undanhålls i er rapportering, och er logik har brister.

DN: "I rapporten sägs att Iran stoppat sitt kärnvapenprogram redan år 2003. Så sent som i mitten på oktober varnade president Bush för att Irans kärnvapenplaner kan leda till ett tredje världskrig."

(1) NIC: "This Estimate incorporates intelligence reporting available as of 31 October 2007." (NIE, sida 4)

(2) NIC: "We assess with moderate confidence Tehran had not restarted its nuclear weapons program as of mid-2007, but we do not know whether it currently intends to develop nuclear weapons." (NIE, sida 6)

(3) NIC: "We judge with moderate confidence that the earliest possible date Iran would be technically capable of producing enough highly enriched uranium (HEU) for a weapon is late 2009, but that this is very unlikely." (NIE, sida 9)

Med utgångspunkt endast från öppna källor som National Intelligence Estimate rapporten "Iran: Nuclear Intentions and Capabilities" har President Bush uttalat sig korrekt om Iran. Iran utgör, enligt rapporten (3), ett hot mot inte endast Israel och omvärlden men också mot Amerikanska intressen. President Bush's varning, även i oktober 2007, är legitim också sedd i det snävare perspektivet av NIE (1).

Faktiska hot från Irans President Ahmedinejad efter 2003 saknas i bedömning av Irans intentioner. Jane´s Security redogör Irans innehav av nya lång[medel]distansraketer [Ghadr-1] som ersätter tidigare Shehab. Därför minskar tillförlitligheten till NIC's rapport enligt (2).

Även Storbritanniens och Frankrikes informerade ledare uppfattas att stödja bedömningen att Iran har intention om kärnvapenanskaffning.

Enligt min bedömning kan också en naiv och desinformerad omvärld (desinformerade DN-läsare) betraktas som ett hot mot säker demokrati.

Torsten Nenzén


fredag, juli 20, 2007

Metro 070720 

RUBRIK: Hälften rätt.
Angående: ”Visst hatar du homosexuella?”
http://metro.se/se/article/2007/07/19/20/0322-45/index.xml

Synda inte mer! Det kommenderar Jesus Kristus människor efter att ha bevisat sin kärlek till dem. Till en man som var sjuk i trettioåtta år (Joh.5:14), och till en kvinna som greps på bar gärning för äktenskapsbrott (Joh.8:11) visade Jesus barmhärtighet genom att bota mannen, och förlåta kvinnan. Men till båda personerna manar Jesus ”Gå, och synda inte mer!”

Bli kvar i min kärlek! Också det befaller Jesus Kristus (Joh.15:9). Jesus ger löfte om att när vi förblir i Honom, kommer Jesus att förbli i oss (Joh.15:4). I Bibeln varnas de kristna för avfall (2Tess.2:3, 1Joh.3) från den levande Gud i Kristus Jesus. Människan kan avfalla från Gud (2Joh1:9) genom att inte förbli i Kristi lära.

Skaror av människor attraherades till personen Jesus Kristus. Jesus manifesterade Guds kärlek, barmhärtighet och nåd till människor i sin omgivning, på sätt som ingen tidigare i mänsklighetens historia kunde. Jesus fullbordade nämligen endast Guds vilja i allt (Joh.5:19). Jesus var vän till syndare (Matt.11:19).

Att som kristen älska människor innefattar inte bifallande av människors olika synder, men inbegriper att bemöta varje människa med den värdighet som hennes lika människovärde medger utifrån Guds skapelse. Gud älskar alla människor så mycket att han offrade sin ende son Jesus till försoning för människors synder (Joh.3:16, Rom.6:23).

Visst finns det olika aktuella skäl att skämmas över många av Sveriges pastorer och präster, men alla skäl att skämmas för Jesus och ett oförvanskat och helt evangelium saknar evig framtid med Gud (Mark 8:38, Matt.10:32-33). Ett helt evangelium inkluderar också Guds budskap om omvändelse från synd (Apg.3:19). Guds moraliska pekpinnar skall aldrig läggas åt sidan av Jesu lärjungar. När Jesus befaller sina lärjungar till världsmission säger Jesus ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er.” Den kristnes kallelse är inte endast att likt Gud älska människor, men också att likt Jesus undervisa och fostra i Guds väg. Sanning respektive nåd, och tro respektive gärning är oskiljbara i ett helt evangelium.

Aktiv homosexualitet är synd och har ingen del i Guds väg. Kristna får inte skygga för denna sanning, men får samtidigt inte heller bemöta aktiva homosexuella med mindre kärlek än till andra människor. Sanningen utan kärlek, jämte kärlek utan sanningen blir bara hälften rätt.

Torsten Nenzén

onsdag, mars 21, 2007

Dagens Nyheter 070321 

RUBRIK: Gud välsignar inte homosexualitet.
Angående: Äktenskapsbalken ska omfatta alla
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=631033

Gud varken pådriver, välsignar eller institutionaliserar synd. Homosexuell utlevelse är avskyvärt, skamligt, naturvidrigt och en synd mot Gud. De präster som avser att viga homosexuella par syndar mot Gud, därför att de inte känner Gud. Människor som ingår homosexuell vigsel omöjliggör Guds rike till sin arvedel. Homosexuellt äktenskap är en omöjlig väg till Gud, men ångerfull omvändelse ifrån homosexualitet kan bemötas av Guds nåd. Även om Sveriges Riksdag skulle lagstifta mot Jesus Kristus, skall Kristi ambassadörer inte erkänna annan högre auktoritet, lagstiftare och domare än Jesus Kristus. Guds församling kan aldrig välsigna det Gud inte välsignar. Utifrån Svenska kyrkans heretiska deklaration om beredskap att viga homosexuella par kan Svenska kyrkan som samfund idag inte rättfärdigas som ett kristet samfund.

”Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er
själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de
som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken
tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds
rike.”
(1 Korintierbrevet 6:9-10)


Torsten Skarp
http://www.helig.com/JAS_Opinion_040427_aktenskap.pdf

måndag, september 25, 2006

Dagens Nyheter 060925 

RUBRIK: Sanningens hederlighetspremiss
Angående: Kristdemokraternas existensberättigande
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=575213&previousRenderType=6

Kring enskilda politiska partiers företrädare vill jag undvika att spekulera, men angående värdekonservativa partiers inkonsekventa politik, med tydlig diskrepans mellan partiers förespråkande av Förenta Nationernas deklaration att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter (erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och deras lika och obestridliga rättigheter), och dess komfortabla acceptans till systematiska mord av oskyldigt mänskligt liv genom abort, tillmäts de politiska partierna liten trovärdighet.

Politiska partier bör arbeta långsiktigt och konsekvent, oberoende av opinionsfläktarnas oberäkneliga eller kalkylerbara vridningar. Varje enskild människa och politiker bör efter förmåga hederligt identifiera sanning. I förhållningssätt till konflikterande värden bör den hederliga människan välja sanning före popularitet och egennyttig konsekvens. Det motsatta förhållningssättet är dömt att misslyckas på sikt. Kulturella konflikträdslor, ohederliga lojaliteter och sanningskompromisser diskriminerar sanning – och därmed missgynnas vårt samhälle.

Ungefär som Torbjörn Tännsjö skriver, visst är det ett fattigdomsbevis för svensk demokrati att de politiska partierna saknar tillräcklig kurage att prioritera ett hederligt förhållningssätt till sanning i denna etiska värdekonflikt.

Torsten Skarp

söndag, september 17, 2006

Vatican 060916 

Regarding: Pope Benedict XVI's Regensburg Address
http://212.77.1.245/news_services/press/vis/dinamiche/b0_en.htm

Pope Benedict XVI's correct citatory announcement that the Islamic prophet Mohammed brought the world more evil and that Islamic Jihad is inhuman does in no way require an apology. The Pope’s enlightened statements are truthful and attest to a good understanding of Islam. The Pope exhibits courage and wisdom by rejecting islamic violence in particular. While comments on Islam could rightfully have argued that Islam is evil by nature, Pope Benedict XVI instead chose a path of respect for Islam. The Pope should neither be pressured by the Vatican, nor by any political or media powers, nor by Islamists to retract from any part of his valiant statements.

The God of our universe loves muslims, but Islam is evil. The pseudo-prophed Mohammed can save no-one, but Jesus Christ can save anyone. Salvation and eternal life through God's grace in Jesus Christ is available for all muslims.

Torsten Nenzén

fredag, september 01, 2006

Sveriges Biståndsminister 060901 

RUBRIK: Två händer till rättvist stöd.
Angående: En hand för fred och framtid.
http://www.socialdemokraterna.se/templates/News____83278.aspx?sender=s609


Jag instämmer i biståndminister Carin Jämtins utsaga att ”människor som drabbats måste få stöd och hjälp att kunna återgå till ett värdigt liv”. Men det är viktigt att inte endast stödja en part efter krig. Islamistiskt inspirerad och Iran-Syrien-stödda Hezb'allah terrorister har initierat krig mot dess deklarerade fiende, Israels Judar, och från Libanesiskt territorium har avfyrat över 4000 raketer mot Israelisk civilbefolkning varav 43 civila Israeler dog och 4000 civila Israeler fick söka sjukhusvård, samt har orsakat materiell förödelse med 6000 förstörda Israeliska lägenheter och hem motsvarande minst 400 miljoner USD, och har åsamkat personella tragedier inkluderande 116 döda Israeliska soldater och 400 skadade Israeliska soldater. Efter de islamistiska terroristbrotten från Libanesiskt territorium mot Israels civilbefolkning, väljer Sverige att skarpt kritisera staten Israel och samtidigt endast stödja Libanons uppbyggnad. Sveriges partiska inställning för Libanon och mot Israel kan uppfattas som antisionism.

Förhandling, som fredsbringande metod är begränsad till konflikter där huvudparternas avsikter är sann fred. Vissa etiska värden och gränser kan däremot inte förhandlas. När etiska gränser därför inte har respekterats samt att gränsöverskridaren saknar egentlig avsikt att någonsin respektera etiska gränser, kan värde- och gränskonflikten inte bestående lösas med förhandling som metod. När egentlig avsikt till samförstånd och sann fred saknas av en part, kan långsiktig fred endast lösas genom att ena parten besegras. Att förhandla fram vapenvila kan fungera, men att förhandla fram fred där fredliga intentioner saknas är misslyckat. Där onda avsikter inte vill kapitulera inför goda avsikter, kommer de onda avsikterna att småningom på nytt utmana det goda.

Islamismens fulländade mål är förintelse av alla judar och kristna. Jesus Kristus, Messias, är dock världens Fridsfurste.

Om Sverige vill föregå med ett gott exempel, bör Sverige åtminstone utsträcka också sin andra hand - med ekonomiskt stöd till Israel.

Torsten Nenzén

fredag, juli 14, 2006

SVT Rapport 060714 

RUBRIK: Rapport partisk mot Israel.

Rapport förmedlar Israelfientligt vinklade reportage om konflikten mellan anti-Israeler och Israel.

Torsten Nenzén


lördag, april 15, 2006

Dagens Nyheter 060415 

RUBRIK: Jesus Kristus högst av alla.
Angående: S moral inte lägre än vår.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=537285&previousRenderType=6


Folkpartiets partiordförande uppfattas att föredömligt företräda en självkritisk ödmjukhet inför sambanden mellan moral, makt och korruption i DN Debatt 060415. Allmänt bör kompetens och gott omdöme kopplat med självkritik och ödmjukhet förtjäna förtroende till makt. Frågan är vilket partipolitiska huvudblock som väcker störst förtroende bland Sveriges väljare.

Ett gott omdöme kräver bland annat goda förhållningsregler. Goda förhållningsregler måste utgå från en god värdegrund. Jesus Kristus och den kristet teistiska värdegrunden är överlägsen alla alternativ.

En partiordförande av de fyra partierna inom Alliansen har upprepande deklarerat sitt avståndstagande mot kristna värderingar. En partiordförande inom Regeringsmakten har däremot tydligt deklarerat att Jesus Kristus är en bra ideolog. Att döma av partiordförandenas egna uttalanden om Jesus Kristus och kristna värderingar blir valet enkelt. Verkligheten är dock mer invecklad. Diskrepans mellan partiordförandenas uttalanden om kristna värderingar och dess representation inom respektive parti komplicerar verklighetsbilden, och valet.

Torsten Skarp

fredag, februari 17, 2006

Ambassador Eviator Manor 060216 

TITLE: Israel needs to return to life with their God.
Regarding: Where is Israel's future?

Our Israeli ambassador in Sweden, Eviator Manor, spoke to the Swedish public at ABF-huset in Stockholm 2006-02-16. The Israeli ambassador’s vision for a jewish, democratic, prosperous, secure and peaceful State of Israel would of course be shared with most Israelis and commonly also with anyone of decency. However, the ambassador’s analysis of the Israeli society as that of development of a new Israeli ethos (character, beliefs or moral nature) surely would disturb both Jews and Christians alike. He describes an upcoming national identity crisis and a new national “mood” with emergence of a liberal people longing for “a new lifestyle” and “a new adventure”. He describes the Israeli military commander as the definition of borders of Israel and denies Biblical definitions of Israeli borders.

However, Israel must not again deny its divine commander to which both Knesset and IDF ought to submit. Israel should remember from Biblical history that its future ultimately depends on God alone. There is no liberation from God without a curse, but there is blessing from God in worship and obedience to Him. There will not be a secure peace for Israel in its abandonment of God, but peace for any Jew or Arab will dawn exclusively through the grace of the Messiah Jesus Christ from Nazareth. Final, eternal and universal peace commences at His return to Israel.

Descendents to Abraham, Isaac and Jacob ought not to deny their God, but instead believe His promises, accept a valid land-inheritance (Numbers 34:1-12) and pray for the everlasting peace through Israel’s Messiah Jesus Christ - of whom the prophet Isaiah foretold.

May all nations bless the beloved people of Israel and worship the God of Israel.

Genesis 12:3 - “I will bless those who bless you, and whoever curses you I will curse; and all peoples on earth will be blessed through you.”
Isaiah 60:12 - “For the nation or kingdom that will not serve you will perish; it will be utterly ruined.”

torsdag, februari 02, 2006

Dagens Nyheter 060202 

RUBRIK: Teckning till försvar av yttrande- och tryckfriheten.
Angående: Fransk redaktionschef sparkad
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=518168&previousRenderType=6måndag, december 05, 2005

Svenska Dagbladet 051205 

RUBRIK: Sverige blandar bort kortet
Angående: Persson blandar bort korten.
http://www.svd.se/brannpunkt


I Sveriges offentliga mediediskussion efterlyses politiskt ansvar och skuld. Utrikesdepartementet har kritiserats för senfärdighet i respons till Tsunamikatastrofen - en bedömning som synnerligen kan upplevas riktig av de nödställda svenskar som frivilligt hade begett sig utrikes, och av ängsligt kvarvarande anhöriga i Sverige. Ett saknat perspektiv i denna skuldsättande process mot Regeringskansliets aktörer är den självklara förmildrande omständigheten - julhelgen. Låt oss balansera perspektivet med erinran om tidpunkten för naturkatastrofen i Asien. Vid tidpunkten traditionsenligt firades i Sverige en av landets största nationella helgdagar. Julens helgdagar syftar både till tacksam åminnelse att mänsklighetens frälsare Messias Jesus Kristus blev född till världen, men syftar också till ett avbrott från yrkesansvar till förmån för gemenskap med familj och nära vänner. Att Regeringskansliets reaktion till Tsunamikatastrofen inte blev omedelbar bör medmänskligt kunna beaktas med perspektiv till de tidsmässigt angränsande helgdagarna.

Ytterligare har bl.a. Sveriges statsminister bett om ursäkt för Regeringskansliets senfärdiga respons. Erkännandet om skuld är ett moget ansvarstagande. Om svenska folket bedömer ursäkten och Regeringskansliets förbättrade krisberedskap som otillräckliga, har folket möjlighet att verkställa sin demokratiska makt var fjärde år. Att de olyckliga effekterna av en naturkatastrof omvandlas till partipolitiska vapen kan uppfattas som orimligt.

Om ett skäl till missnöje över det statliga uppträdandet har samband med brist i medmänsklig flexibilitet för bemötande av medborgares behov, kommer lösningen för svensk krisberedskap inte att avgöras genom något politiskt parti. Lösningen till en mer behovsanpassad krisberedskap i offentlig sektor innefattar även en attitydförändring till medmänniskor och viljan till yrkesrollsöverskridande samhällsansvar. Medmänsklighet och samhällsansvar kan djupast sett inte dikteras av något politiskt parti – det måste relationsmässigt fostras. Ingen kan med större kraft, kärlek, framgång och nåd fostra till medmänskligt ansvar än källan till allt gott - Jesus Kristus.

Om Sverige efterlyser en mer behovsanpassad och medmänsklig offentlig sektor måste vi börja med oss själva.

Torsten Skarp

Dagens Nyheter 051205 

RUBRIK: Omstridd person eller karaktär?
Angående: Dikt med George Bush ströks ur lärobok.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&a=498019

Även om Pakistans övervägande muslimska Utbildningsdepartement inte längre vill hylla den mäktige brodern George W. Bush i väst med diktens metod, visar Pakistans president Pervez Musharraf gott omdöme i sitt val av samarbete med USA – trots USA:s indirekta stöd till Palestinska arabers terrorism mot Israel. Oavsett diktens åsyftning till en av USA:s mer omtvistade men av evangelikala kristna mest respekterade Presidenter, bör diktens ledaregenskaper och karaktärsbeskriving ändå föredömligt kunna mottagas av Sveriges Utbildnings- och kulturdepartement som en del i den svenska skolans läroplan.
“THE LEADER;

Patient and steady with all he must bear,
Ready to accept every challenge with care,
Easy in manner, yet solid as steel,
Strong in his faith, refreshingly real,
Isn’t afraid to propose what is bold,
Doesn’t conform to the usual mold,
Eyes that have foresight, for hindsight wont do
Never back down when he sees what is true
Tells it all straight, and means it all too
Bracing for war, but praying for peace
Using his power so evil will cease:
So much a leader and worthy of trust,
Here stands a man who will do what he must”

Torsten Skarp

torsdag, september 01, 2005

Dagens Nyheter 050831 

RUBRIK: Schimpanssläkt eller avsiktlig mänsklighet?
Angående: Schimpansens gener avlästa.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=456642

DN antar arrogant en teori om schimpansen som "människans närmaste släkting" genom DN’s fullständiga avsaknad av vedertagna motteorier: kreationismen, designoid genetics eller intelligent design. DN’s ensidigt simpla redogörelse angående schimpansens skillnader och likheter med människan väcker naturligtvis en fundering kring DN’s förmåga i vetenskaplig rapportering.

DN konstaterar att: a) människor och schimpanser är utomordentligt lika eftersom arvsmassorna överensstämmer till 96% vilket innebär 40 miljoner enstaka skillnader, b) varav de flesta skillnaderna helt saknar betydelse, samt DN’s ensidiga redogörelse av förklaringsmodell med antagandet c) ”Utmaningen för forskarna är nu att hitta de genförändringar (mutationer) som verkligen skiljer människor och schimpanser åt. Med andra ord: de mutationer som gjort oss specifikt mänskliga.” Med andra ord; DN utgår grundlöst (ej vetenskapligt) från antagandet att betydande genetiska skillnader mellan schimpansen och människan är slumpmässiga genom genmutationer.

Inget utrymme ges av DN i artikeln för de logiskt mer rimliga teorierna; att arters skillnader i arvsmassa inte är slumpmässiga men är förutbestämda och intelligenta.

Torsten Skarp

torsdag, augusti 04, 2005

Polismyndigheten i Stockholms län 050802 

RUBRIK: Polismyndigheten tar särskild ställning för homosexuell omoral
Angående: poliser får endast & särskilt medverka i uniform i gayparad
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_10246294.asp
http://www.polisen.se/inter/nodeid=1822&pageversion=1.html


050803
Länspolismästare Carin Götblad.

I Svenska Dagbladet 050803 läser jag ett citat från Er angående Polismyndighetens uniformerade och aktiva medverkande i Stockholm Pride. Enligt SvD kommenterar ni, ”Jag skulle aldrig ge tillstånd att demonstrera i uniform på första maj. Pride däremot, handlar om alla människors lika värde och det är inte politiskt.” Ert uttalande är dock ett politiskt och religiöst ställningstagande.

Homosexualitet är omoraliskt i gärning och livsstil. Homosexualitet är en synd mot Gud. Homosexualitet är skamligt. Homosexualitet är en skada. Homosexualitet är onormalt. Homosexualitet är naturvidrigt.

Alla människor har lika människovärde. Alla människor är älskade av Gud. Alla människor har syndat. Till alla människor erbjuds syndernas förlåtelse genom tron på Jesus Kristus. Gåvan om försoning med Gud erbjuds till alla människor genom hjärtats tro på Jesus Kristus och omvändelse från synd.

Alla människor som tror och omvänder sig till Kristus är rättfärdiga genom Jesu fullbordade gärning: Jesus korsfästelse, Jesus kroppsliga död, Jesus besegrande av döden, och Jesus uppståndelse ifrån döden. Omvända och Jesus-troende mördare, omvända och Jesus-troende pedofiler samt omvända och Jesus-troende homosexuella har alla mottagit Guds rättfärdighet som gåva. Endast till Kristus är alla människor i sanning lika i värde.

Pride handlar inte främst om alla människors lika värde. Pride-parader och marscher är uttryck för homosexuellas kamp för erkännande av utövad homosexualitet som moraliskt legitim gärning och livsstil. Utövad homosexualitet kan aldrig rättfärdigas av Gud och skall därför inte heller rättfärdigas av människor.

Om Polismyndigheten i Stockholms län skänker särskilt tillstånd till svenska poliser att medverkande paradera i tjänstens uniform vid Stockholm Pride, bör Polismyndigheten även tillstyrka tillstånd för polisers uniformerade medverkan i samtliga andra sammanhang. Alla deltar inte i arbetarrörelsens kamp, men arbetare vid första maj är människor med lika människovärde. Alla deltar inte i vuxna människors kamp för de ofödda barnens rätt till lagligt lika människovärde (ex. Polismyndighetens hindrande av den tillståndsgivna sorgemanifestationen vid Sergels Torg 2005-07-02 mot dödandet av ofödda barn), trots att både demonstranter och de ofödda fostren har lika människovärde. Alla deltar inte i kampen mot antisemitismen, men judar och bibeltroende kristna vid kristallnattens demonstrationer är människor med samma människovärde som människor i vårt övriga samhälle. Med Länspolismästarens felaktiga logik, att Pride skulle handla om alla människors lika värde, måste samma felaktiga logik konsekvent kunna tillämpas i liknande sammanhang för att undvika risken för Polismyndighetens otillbörliga diskriminering. Genom Polismyndigheten i Stockholms uniformerade och aktiva medverkan i Stockholm Pride, tar Polismyndigheten ställning i en politisk och religiös värdefråga; för homosexuell omoral och mot den judeo-kristna Bibelns moral.

Polismyndigheten i Stockholm genom Länspolismästaren tar särskild politisk och religiös ställning för en viss minoritetsgrupp, men inte för andra minoritetsgrupper.


Gud formulerar sin vilja för mänsklighetens sexualitet i Bibeln.

· Du skall inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt. (Bibeln: 3 Moseboken 18:22)
· Om en man ligger med en annan man som en man ligger med en kvinna, begår de en avskyvärd handling. De skall straffas med döden. De bär på blodskuld. (Bibeln: 3 Moseboken 20:13)
· Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike.(Bibeln: 1 Korintierbrevet 6:9-10)
· De vill vara lärare i lagen men förstår varken vad de säger eller vad de så säkert uttalar sig om. Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare, för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran - (Bibeln: 1 Timoteusbrevet 1:7-10)
· Så är det med Sodom [1Mos.19:4-5 sexuell perversion/homosexualitet] och Gomorra och städerna däromkring. På samma sätt bedrev de otukt och följde onaturliga begär. De står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld. (Bibeln: Judas brev 1:7)
· Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen. (Bibeln: Romarbrevet 1:26-28)

Evangeliets premisser undantagslöst angår alla människor. En sammanfattning av Kristendomens glada budskap är:

I. Alla människor har syndat. Inget undantag finns utom Jesus Kristus. (Rom.3:23)
II. Syndens konsekvens är skuld och evig förtappelse. (Rom.6:23)
III. Jesus Kristus dog och uppstod för mänsklighetens skuld. (Joh.3:16)
IV. Nåd och rättfärdighet erbjuds alla människor genom tro på Jesus Kristus. (Joh.3:36)

Två relevanta citat från Bibeln till hjälp för ALLA människor i Sverige idag är:

· Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. (Bibeln: Johannes första brev 1:8-9)

· ”… för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.”(Johannes 3:16-18)

Torsten Nenzén

Polismyndigheten i Uppsala län 050718 

RUBRIK: Likhet inför receptionen.
Angående: "homosymbol ska visa att alla är välkomna"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=440363


050719
Länspolismästare Göran Lindberg.

Jag läser i Dagens Nyheter en artikel med citat från er angående symboler och värderingar för homosexualitet. Enligt DN kommenterar Ni angående den homosexuella flaggsymbolen i polishusets reception "Den här symbolen är ett sätt att visa att alla är välkomna hit."

Homosexuella symboler kan upplevas som stötande och förargelseväckande bland människor som förstår att homosexualitet är en skada och att utövad homosexualitet är en allvarlig synd. Caféer och butiker som skyltar med homosexuella symboler inbjuder naturligtvis likasinnade men frånstöter oliksinnade. Likaså frånstöter Polismyndigheten människor med andra moralvärden än homofilins. Polismyndigheten välkomnar en minoritetsgrupp och förargar andra genom Polismyndighetens partiska värdering för homonormativitet.

Varför tillåts inte Israels nationella flagga, Davids stjärnan eller Menorahn som symboler i polishusets reception? Varför saknas upprätta krucifix i polishusets reception? Judar och kristna är också minoritetsgrupper som drabbas av diskriminering och hatbrott i Sverige.

Är judar och kristna lika välkomna till polishusets reception som de homosexuella?

Torsten Nenzén

----------------------------------------------

050720
Tack för dina synpunkter angående regnbågsflaggan i vår reception.Polisens uppgift är att ge alla, oavsett etnisk eller kulturell tillhörighet, en god och likvärdig service, rättstrygghet och rättssäkerhet. Vi arbetar mot intolerans, främlingsfientlighet och rasism. Vi vill tydligt visa vad Polisen i ett demokratiskt samhälle står för.

Polismyndigheten i Uppsala län har som verksamhetsmål för år 2005 att insatser mot vålds-, narkotika-, eko-, miljöbrott samt rasistiska, främlingsfientliga, antisemitiska och homofobiska brott skall prioriteras. Vi finns till för alla som bor och vistas i länet och alla är lika välkomna till våra polisstationer.

I receptionen i Uppsala har vi även skapat en miljö med budskapet om vikten av mångfald i vårt samhälle. Med mångfald menar vi de fyra områden som diskrimineringslagarna omfattar: jämställdhet, etnisk och kulturell bakgrund, sexuell läggning samt funktionshinder. I detta sammanhang är regnbågsflaggan en naturlig och viktig symbol för att alla är välkomna till oss.

Polisen som organisation är partipolitiskt och religiöst obunden och vi tar därför inte ställning i politiska eller religiösa frågor har heller inga symboler av detta slag.

Vi hoppas att du är nöjd med detta svar och hälsar även dig välkommen att besöka oss.

Informationsenheten Polismyndigheten i Uppsala län

-------------------------------------------------

050721

Polismyndigheten i Uppsala län.

Polismyndigheten i Uppsala län provocerar genom att flagga med regnbågsflaggan i polishusets reception. Genom regnbågsflaggan tar Polismyndigheten ställning för homosexuell omoral, och därmed tar ställning mot den judeo-kristna Bibelns moral. Polismyndigheten, via regnbågsflaggan, tar ställning för utövande av homosexualitet och samtidigt skymfar kristendom. Polismyndigheten i Uppsala har i dess reception tagit ställning i en religiösa värdefråga. I konsekvens med Polismyndighetens effektfullt välkomnande av homosexuella och homosexualitet, förargar Polismyndigheten bibeltroende kristna. Regnbågsflaggan välkomnar inte alla – regnbågsflaggan välkomnar homosexualitet.

Regnbågsflaggan har använts som symbol för identifiering med homosexualitet som berättigad livsstil sedan Gilbert Baker introducerade flaggsymbolen 1978 i San Francisco. Regnbågsflaggan är idag internationellt känd som symbol för de homosexuellas kamp för kosmopolitiskt erkännande av utövad homosexualitet som moraliskt legitim gärning och livsstil.

Den atmosfäriska regnbågen är dock Guds tecken på Guds upprättade förbund mellan Gud och allt jordiskt liv.

Och Gud sade: "Detta är tecknet på det förbund som jag för all framtid sluter med er och med alla levande varelser hos er: Min regnbåge sätter jag i skyn, och den skall vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden. När jag låter moln stiga upp över jorden och regnbågen syns i skyn skall jag tänka på mitt förbund, det som har slutits mellan mig och er och alla levande varelser, allt liv, och vattnet skall inte mer bli en flod som utplånar allt liv. När regnbågen syns i skyn och jag ser på den, skall jag tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser, allt liv på jorden." Och Gud sade till Noa: "Detta är tecknet på det förbund som jag har upprättat mellan mig och allt liv på jorden." (Bibeln: 1 Mosebok 9:12-17)

Homosexualitet är en skada. Homosexualitet är en synd. Homosexualitet är skamligt. Homosexualitet är onormalt. Homosexualitet är naturvidrigt.

Gud formulerar sin vilja för mänskligheten i Bibeln:

· Du skall inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt. (Bibeln: 3 Moseboken 18:22)
· Om en man ligger med en annan man som en man ligger med en kvinna, begår de en avskyvärd handling. De skall straffas med döden. De bär på blodskuld. (Bibeln: 3 Moseboken 20:13)
· Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike.(Bibeln: 1 Korintierbrevet 6:9-10)
· De vill vara lärare i lagen men förstår varken vad de säger eller vad de så säkert uttalar sig om. Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare, för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran - (Bibeln: 1 Timoteusbrevet 1:7-10)
· Så är det med Sodom [1Mos.19:4-5 sexuell perversion/homosexualitet] och Gomorra och städerna däromkring. På samma sätt bedrev de otukt och följde onaturliga begär. De står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld. (Bibeln: Judas brev 1:7)
· Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen. (Bibeln: Romarbrevet 1:26-28)

Evangeliets premisser undantagslöst angår alla människor. En sammanfattning av Kristendomens glada budskap:

I. Alla människor har syndat. Inget undantag finns utom Jesus Kristus. (Rom.3:23)
II. Syndens konsekvens är skuld och evig förtappelse. (Rom.6:23)
III. Jesus Kristus dog och uppstod för mänsklighetens skuld. (Joh.3:16)
IV. Nåd och rättfärdighet erbjuds alla människor genom tro på Jesus Kristus. (Joh.3:36)

Ett relevant citat från Bibeln till hjälp för alla människor:

· Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. (Bibeln: Johannes första brev 1:8-9)

Om Polismyndigheten menar allvar med att önska välkomna alla människor skall Polismyndigheten ta bort alla regnbågsflaggor. Om Polismyndigheten vill symbolisera ett välkomnande av alla människor finns ingen bättre symbol än symboler för biblisk kristendom. Ingen är mer kärleksfull och rättfärdigt välkomnande än Jesus Kristus. Gud välkomnar ALLA människor.

”… för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.”(Johannes 3:16-18)

Det upprätta korset är kristendomens vanligaste symbol. Vill Polismyndigheten uppsätta istället ett kristet kors i polishusets reception?

Torsten Nenzén

söndag, juni 05, 2005

Svenska Dagbladet 050605 

RUBRIK: Majoriteten väljer monarkin.
Angående: "Den som följer en sed gör inget eget val."
http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_9883990.asp

Svensk monarki, enligt opinionsmätningar, innehar majoriteten av folkets stöd. Republikanska föreningen äger moralisk rätt till yttrandefrihet och därigenom påverkan av samhällsutvecklingen. Monarkin bör äga samma moraliska rätt till samhällspåverkan i vår konstitutionella demokrati. Erkännandet av monarkins representation för nationell identitet och grundläggande samhällsvärden utgör ett aktivt val, genom yttrandefriheten och återspeglad i opinionsmätningarna. Om monarkin skulle mista majoriteten av folkets förtroende som nationell representant bör monarkins folkrepresentativa ställning kunna prövas även enligt allmänna demokratiska val.

Torsten Skarp

onsdag, april 27, 2005

bibeltemplet.se 050427 

RUBRIK: Yttrandefrihet tillhör demokrati.
Angående: Dömdes till fängelse för hets.
http://www.nyadagen.se/nyheter/artikel.asp?ID=86769

Kyrkan bör inneha en grundattityd av välkomnande för alla människor, som bekänner och omvänder från synd, till Kristus. Vishet innefattar att också uttrycka sig rätt. Men, Sverige bryter mot mänsklighetens etiska yttrandefrihet i sin tingsrättsdom mot bibeltemplet.se. Därför, i detta avvägande mellan formuleringar på bibeltemplet.se och tingsrättens dom, tar jag ställning för stöd till yttrandefriheten och därmed bibeltemplet.se.

Torsten Skarp

onsdag, april 20, 2005

Svenska Dagbladet 050420 

RUBRIK: Humanismens mörka dogmer.
Angående: Dogmer fara för världen.
http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_9571377.asp

Det andra milleniets filosofiska och vetenskapliga upplysning har ännu inte nått ett brett genomslag. Genom de intellektuellas klarsyn att allt fler områden inom vetenskap kongruerar med den kristna Bibelns lära, trots historiens misslyckade darwinism – idag filosofiskt och vetenskapligt överbevisad som falsk, och trots mänsklighetens missriktade kommunism – empiriskt uppenbarad som ond, förfasas humanismens dogmatiker över kongruensen och reagerar till att krampaktigt dupera människor med ålderdomlig filosofi. Även då Bibelns sanning filosofiskt och vetenskapligt idag har övervunnit den fåfängliga darwinismen, och trots att Jesus för två tusen år sedan segrade över mörkrets furste, fjärmar humanisterna från Guds sanna ljus.

Torsten Skarp
[SvD raderade just denna kommentar från SvD websida samma dag den publicerades.]

torsdag, april 14, 2005

Svenska Dagbladet 050414 

RUBRIK: Jag underkänner sektfason.
Angående: "pastor"
http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_9522216.asp

Jag skäms över manipulativa sektledare, i oskäligt kostsam pastorsmantel, som skoningslöst utnyttjar människor för egna karriäristiska syften. Jag respekterar samhällsaktörer som tar ansvar för att stävja Karismasektens auktoritetsmissbruk.

Skarp

fredag, januari 14, 2005

Svenska Dagbladet 050114 

RUBRIK: Respektlös kritik mot vår Statschef.
Angående: Ulvskog kritiserar kungen.
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_8912793.asp


Sveriges Statschef moraliskt fullföljer sina representativa funktioner.

Enligt Regeringsformen (SFS 1974:152, 5 kap.) framgår inga restriktioner för vår Statschefs representativa funktion. Vad i detalj som har beslutats i samband med politiska partiers kompromiss vid Torekov, som förarbete till gällande lag, avseende definition på monarkins endast ceremoniella och representativa funktioner framstår med stor otydlighet. Vad eller vilka skall Statschefen få representera? Hur definieras en politisk funktion? Bristen på tydliga avsikter och definitioner försvårar tolkningen av monarkins representantskap.

Det tillhör varje människas lagliga rättighet i Sverige till en fri åsiktsbildning och yttrandefrihet. Dessa rättigheter bör naturligtvis också gälla vår Statschef. Sveriges Statsöverhuvud har lika rätt att representera sin personliga övertygelse som att representera en allmän opinion, Riksdag och Regering. Sveriges Konung utgör intet undantag från de av människor fastställda mänskliga fri- och rättigheterna. Att fritt representera det egna samvetet inför Gud och att fritt representera korrespondens till personlig ideologi tillhör lagstadgad rätt för varje Svensk medborgare. Statschefen kan moraliskt ej undantas från denna rätt.

Det är logiskt, för att trygga en folkligt representerad och parlamentarisk demokrati, att Statschefen dock inte bör kunna samtidigt utöva en politisk beslutandeposition inom Riksdag eller Regering. Torekov-avgränsandet mot Statschefens politiska beslutandefunktion kan anses riktig, av demokratiska skäl. Avgränsandet mot Statchefens yttrandefrihet i personliga och politiska övertygelser bör dock ses som felaktig, av moraliska skäl.

Om en korrekt laglig tolkning av förarbetena till Regeringsformen utifrån Torekovkompromissen vid 1970-talet felaktigt inskränker Sveriges Konungs mänskliga rättigheter, bör nuvarande Regeringsform ändras – för att förtydliga och respektera Statchefens mänskliga rättighet till yttrandefrihet.

Torsten Skarp


lördag, december 18, 2004

Världen Idag 041217 

RUBRIK: Världen Idags falska medieansvar.
Angående: Kristen press har ett större ansvar.

Journalist Hans-Göran Björk försöker besvara (17/12) insändare Micael Östlund på debattsida i Världen Idag. Insiktsfullt kommenterar Micael Östlund i sin insändare följande:

”Kristen press bör alltså eftersträva full transparans även utanför Knutby. Guds
mediabild behöver ingen censur, detta till skillnad från många dåliga ledares.”
Med Världen Idags karakteristiska hycklarstil försäkrar journalisten Hans-Göran Björk följande:

”Och skulle hemskheterna finnas i en församling och dess ledning – ja, då ska de
självklart upp till ytan. Precis som i Knutby.”
En återblick till torsdagen den 3:e juni 2004 påminner om Världen Idags motvilja att lyfta obekväma sanningar till ytan. Då erhöll Hans-Göran Björk direkt ifrån mig information, inklusive underlag, om händelserna och tillståndet i det yttersta ledarskapet i pingstkyrkan Stockholm Karisma Center. Med undantag av punkt fyra, som då ännu inte hade realiserats, fick Hans-Göran Björk vetskap om denna information:

I mer än två år har Karisma Center och Pingstpredikant Thomas Ardenfors valt att förtiga sanningen. Därför anser jag att Karisma Centers respittid, för eventuell uppgörelse med sanningen i enrum, med råge är förbipasserad. Av det rimliga skälet väljer jag att inte längre undanhålla ledarnamnen. Följande scenario är sant.

 1. (2002-11-19) Pingstpastor Mattias Lekardal undertecknar och postar ett
  utträdesbrev ur Karisma Center med texten: ”Härmed bekräftas att Torsten Nenzén på egen begäran ej längre tillhör Karisma Center.”

 2. (mars 2003) Karisma Centers grundare och Pastor Sven Almkvist ringer till
  min mobiltelefon en lördag och samtalar i 29 minuter. Pastor Sven Almkvist
  citeras: ”Vi ber om ursäkt att allt inte har varit optimalt i församlingen.”
  Telefonsamtalet i övrigt saknar tillstymmelse till erkännande av misstag, ansvar, ånger eller omvändelse. Citatet saknar personlig anknytning till ansvar och skulle kunna likställas med ett allmänt ursäktande om att universum inte är perfekt.

 3. (maj 2003) Möter Karisma Centers Pastors-par Anders & Gertie Edin på ett pendeltåg. I vittnens närvaro erkänner pastors-paret att ”Syftet med uteslutningen var att hjälpa dig vidare.” En cellgruppsledare (T.O.) i Karisma Center direktfrågar Pastor Sven Almkvist och därefter direktinformerar mig med den bekräftande uppgiften att ”Syftet med uteslutningen var att hjälpa Torsten vidare.”

 4. (2004-08-31) Möter Pingstpastor Mattias Lekardal vid motsatt serverings-
  bordssida vid ett företagarforum arrangerat av FGBMFI vid Scandic Continental. Jag frågar honom: ”Varför uteslöt du mig ifrån kyrkan?” Vid fjärde tillfrågandet väljer Pingstpastor Mattias Lekardal att besvara frågan , i vittnens närvaro, med frasen: ”Du har inte blivit utesluten.”

Redaktionsledningen för Världen Idag avviker uppenbarligen inte ifrån sin fastlagda kurs av regeringsfientlig och ensidig samhällsrapportering samt censur mot kyrklig kritik. Om kyrkligt ledarskap skyggar för sanningens ljus kan eventuellt god avslöjande journalistik hjälpa dem till omvändelse. Censur mot sanning gagnar i förlängningen ingen.

Torsten Nenzén


måndag, december 06, 2004

Nya Dagen 041206 

RUBRIK: Måste nåden villkoras av ödmjukhet inför sanningen?
Angående: Måste Dagen lyfta fram kristna misslyckanden?
http://www.nyadagen.se/nyheter/artikel.asp?ID=76542


Tidningen Dagens chefredaktör Daniel Grahn redogör (3/12) tidningens journalistiska och moraliska ambition. Daniel Grahns ledarartikel inger ett ökat förtroende till tidningen.

”Det är ett stort ansvar att skriva om ledare som misslyckas, det är ett minst lika stort ansvar att låta bli. Detta år visar med all tydlighet att pastorer och frikyrkoledare påverkar människors liv, hur obehagligt det än kan låta handlar det om makt.”
Ingen människa är fullkomlig. Därför måste inom varje människa finnas beredvillighet till korrigering. Kyrkliga ledare utgör inte undantag.

Sanningen kräver av ofullkomligheten ödmjukhet, äkthet och kärlek. Ödmjukhet fordrar öppenhet och sårbarhet. Guds nåd förutsätter personlig tro till Guds nåd samt insikt, erkännelse, ånger, och omvändelse till Guds sanning.

Genom nåd och sanning sonas skuld, genom Herrens fruktan undflyr man det
onda.
(Ords. 16:6)

Kristi kropps ödmjukhet till sanning långsiktigt bygger utomkyrkligt förtroende till kyrkan. Underlåtenhet att agera inom kyrkan i och för sanning skadar förtroende till kyrkan. Underlåtenhet inom kyrkan att erkänna misslyckanden fordrar utomstående åklagare. Det bör därför anses mer trovärdigt att en inomkyrklig ”åklagare” (exempelvis tidningen Nya Dagen) tar itu med kyrklig problematik än att profana pressgrannar reder ut kyrklig dårskap.

En kyrklig strategi att ignorera sanningen är dömd att misslyckas. Tids nog avslöjas den nakna sanningen i Gudsuppenbarelsens eller förnuftets ljus. Kyrkan bidrar till ärande av Gud genom god balans mellan sanningens krav och nådens förutsättning. Det är på sikt ohållbart för kyrkans trovärdighet att endera fuska med sanningen eller att inte fullfölja med nåden. Nåden följer sanningen.

Torsten Skarp


SVT & TT 041205 

RUBRIK: Motiv till försvar varierar.
Angående: Vi offrar oss för anseendets skull.
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22584&a=296816


Det förvånas föga att Sveriges Television nappade på följande TT sensation. SVT och TT skriver 5/12 på svt.se:

”I alla tider har soldater ställt in sig i leden och gått till samlad attack mot
fienden - trots att oddsen för att överleva har varit dåliga. Varför beter vi
oss på det märkliga sättet? Svar: vi är, genom evolutionens försorg, livrädda
för att tappa anseendet. […] Paradoxalt nog är det alltså av egenintresse som
folk hjälper varandra, vilket förklarar varför systemet är stabilt och
fungerar.”
Anseende som motiv till försvar är korrekt ett egenintresse. Försvar utgörs däremot av fler motiv än endast egenintresse. Försvar kan motiveras av antingen egenintresse, gruppintresse eller äkta altruism.

Kategori - egenintresse:
Försvar av eget anseende

Kategori - alternerande egenintresse, gruppintresse och altruism:
Försvar av gruppens anseende
Försvar av geografiskt territorium
Försvar av egendom och äganderätt
Försvar av självbestämmande, valfrihet och demokrati
Försvar av mänskliga fri- och rättigheter samt skyldigheter (religionsfrihet, yttrandefrihet, åsiktsfrihet…)
Försvar av ideologiska värden…

Kategori - altruism:
Försvar av absoluta värden, universell moral och etik.

I en evolutionistisk och naturalistisk världsbild är sökandet efter svar till frågor om varför människan kan motiveras till godhet eller altruism utsiktslös. För förtvivlade evolutionsforskare är människor endast maskiner och kosmos är endast materia. Eftersom evolutionister förnekar Gud blir det omöjligt för dessa att acceptera större mänskligt ursprung och mål än sig själv. En evolutionist och naturalist måste därför begränsa sina perspektiv genom förnekande av absoluta värden om godhet eller ondska.

Endast den kristna världsbilden kan trovärdigt motivera ett äkta altruistiskt försvar. Att älska kan innefatta att behöva ge sitt liv för sina vänner. Också att försvara kan medföra att behöva ge sitt liv för sina vänner.

(Bibeln: Johannes 15:12-13)
Jesus säger: ”Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner.”


(Bibeln: 1 Johannesbrev 3:16-20)
”Genom att han [Jesus Kristus] gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder. Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser utan i handling och sanning. Då vet vi att vi är av sanningen, och vi kan inför honom övertyga vårt hjärta, vad det än anklagar oss för, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt.”

Torsten Skarp


onsdag, oktober 20, 2004

Världen Idag 041020 

RUBRIK: Tidningen Världen Idag kompromissar ifrån sanning.
Angående: Det politiska mediespelet. (041011)
http://www.varldenidag.se/?aid=1207&sessId=RsmCQ7bK&cat=8&b=1


Sanningen skall sätta oss fria, säger Jesus till sina lärjungar i Johannesevangeliet 8:32. När vi en gång har satt tro till Jesus återstår många val. Vi kan välja att förbli i Jesu ord och därmed förbli fria genom sanningen och förbli Jesu lärjungar. Vi kan även välja att fängslas av kompromiss och därmed lämna Sanningens frihet.

Hur vi väljer att förhålla oss till Sanningen Jesus är ett fritt val med dikotomt eviga konsekvenser. Vilket förhållningssätt vi väljer till propositionell sanning, det påståendet som relaterar till och överensstämmer med verkligheten, medför också konsekvenser.

Två kriterier för sanning är korrespondenskriteriet (att ett påstående stämmer med verkligheten) och koherenskriteriet (att ett påstående är logiskt sammanhängande). Tidningen Världen Idag tycks ha valt att kompromissa med båda sanningskriterierna – vilket medför konsekvenser.

Tidningen Världen Idag anser sig själv som en offensivt opinionsbildande motkraft till värdeförvirring. Världen Idag deklarerar att tidningen leds av en grupp erfarna kristna mediaprofiler. I motsats till tidningens egenbild kan det idag uppfattas att Världen Idag istället utgör en motkraft till objektiv, universell och evig sanning, en motkraft till god evangelisation, en medkraft till ryggradslös och förnuftssvag journalistik samt en kraft för grundlös och grovt regeringsfientlig propaganda.

Chefredaktör för Världen Idag, Carin Stenström, kommenterar i tidningens ledare (2004-10-11) det av tidningen påstådda politiska mediespelet. Chefredaktören skriver:


”Jag vet inte exakt hur det går till, men jag vill bestämt hävda att regeringspartiet har stora möjligheter att plantera de nyheter man önskar och städa undan de nyheter man inte vill ska synas. […] …hyckleriet är ändå något magstarkt. […] Och medborgarna bör vara vaksamma på att det finns ett spel bakom medieytan.”

Låt oss här jämföra chefredaktörens omotiverade men bestämda hävdelse mot regeringspartiet, med chefredaktörens irrationella utslag angående ett påhopp mot ett kristet projekt. I detta specifika fall hade ett humanistiskt aktivitetscenter i Stockholm jämställt det evangelikalt kristna budskapet med det av nazistiska grupper, muslimska fundamentalister och kriminella motorcykelgäng. Det humanistiska aktivitetscentret beskyllde kristna för att vara hjärntvättade, och vidare ospecificerat och falskt anklagade det kristna projektet för trakasseri.

Eftersom det humanistiska aktivitetscentrat i sådan officiell grad motarbetade evangelikal kristendom kontaktades tidningen Världen Idag med nyhetsuppgifterna. Två journalister vid Världen Idag ringde vid två skilda tidpunkter till det kristna projektet Jesus älskar Sverige (JAS) för att ställa frågor i samband med det insända nyhetsmaterialet. Journalist Hans-Göran Björk ringde och fick uttömmande svar om det kristna evangelisationsprojektets syfte, arbetssätt, historik samt namn och personlig kyrklig hemvist av styrelsens sammansättning. Ändå väljer redaktionsledningen för Världen Idag att inte publicera. Frågan varför Världen Idag väljer att inte publicera en nyhetsartikel är befogad.

Skäl, enligt Världen Idag, att inte publicera något nyhetsmaterial som involverar det evangelikalt kristna evangelisationsprojektet Jesus älskar Sverige (JAS) är:

Vi känner osäkerhet hur vi ska hantera det här och ta upp det på rätt sätt. Vi
har inte kläm på vilka JAS är. Vi känner osäkerhet om vilka JAS är.

- Världen Idag, journalist David Högfeldt

Vi har tagit beslut att inte publicera eftersom vi inte vet vad JAS är för förening. Vi blev tveksamma på grund av information om JAS. Vi känner oss osäkra utifrån den bild vi har fått av föreningen. Vi har ett sammantaget intryck att JAS inte existerar.
- Världen Idag, Chefredaktör Carin Stenström

Torsten frågar chefredaktören: Har du läst informationen om JAS på föreningens hemsida helig.com?
Chefredaktör Carin Stenström svarar: Nej, jag har inte läst allt. Men vi har trovärdiga källor.

Vi uppfattar att JAS inte är en riktig organisation. JAS saknar tillräcklig verksamhet och saknar tillräckligt många medlemmar för att betraktas som en riktig organisation. Därutöver saknar JAS förankring bakåt i kristen verksamhet. JAS saknar rekommendationsbrev.
- Världen Idag, Chefredaktör Carin Stenström

Torsten frågar chefredaktören: Kan inte Världen Idag göra egna ställningstaganden?
Chefredaktör Carin Stenström svarar: Vi är osäkra att gå på en mina – en organisation som visar vara något annat än det egentligen är. Vi är osäkra på papperskonstruktioner.

Torsten frågar chefredaktören: Vilken omfattning bör projektets verksamhet ha för att möta dina kriterier av en ’riktig’ organisation?
Chefredaktör Carin Stenström svarar: JAS är inte så omfattande som en evangelisationssatsning ska vara.

Torsten frågar chefredaktören: Hur många medlemmar måste föreningen ha innan projektet av dig kan anses som riktig?
Abrupt avslutar Chefredaktör Carin Stenström intervjun med två påståenden:
”Jag har inte tid. Det här är hårklyveri.”


”Världen Idag har inte tagit ställning [mot evangelisationsprojektet JAS].”
- Världen Idag, VD & ansvarig utgivare Ruben Agnarsson

Att tidningen Världen Idag faktiskt har tagit ställning mot evangelisationsprojektet framgår däremot tydligt utifrån intervjun med dess chefredaktören.

Ytterligare berättar Chefredaktör Carin Stenström under intervjun att ett kristet evangelisationsprojekt bör vara förankrat via rekommendationsbrev från en erkänd förkunnare. Världen Idags chefredaktör poängterade också osäkerheten kring frågan om evangelisationsprojektet JAS överensstämmer med kristendom.

Låt oss nu återvända till Världen Idags ledartext (2004-10-11) skriven av dess chefredaktör.

”Jag vet inte exakt hur det går till, men jag vill bestämt hävda att regeringspartiet har stora möjligheter att plantera de nyheter man önskar och städa undan de nyheter man inte vill ska synas. […] …hyckleriet är ändå något magstarkt. […] Och medborgarna bör vara vaksamma på att det finns ett spel bakom medieytan.”

Visst kan man uppfatta att tidningen Världen Idag besinningslöst hycklar i detta avseende. Kanske Världen Idags motkraftsambitioner mer bör tolkas som strävan efter massmedial och politisk makt än som en god vilja till redogörelse av sanning.

Torsten Nenzén
tjänare i projektet JAS

This page is powered by Blogger. Isn't yours?